Nguyễn Ước TRIẾT HỌC KỲ NA GIÁO

 

tác phẩm (T)


Triết Học Kỳ Na giáo / Nguyễn Ước

1 Bối cảnh

2 Đại Anh hùng Mahavira

3 Các khái niệm căn bản

4 Bản ngă

5 Tái thông giải các khái niệm của Ấn giáo

6 Những đồng dị với triết hệ Samkhya

7 Những đồng dị với triết học Phật giáo

8 Đạo đức học

9 Khỏa thân và tuyệt thực tới chết

10 Lối sống Kỳ Na giáo ngày nay

Nguồn tư liệu chính