Nguyễn Ước THIỀN TÔNG ĐẠI CƯƠNG

 

tác phẩm (T)


Đại Cương Thiền Tông / Nguyễn Ước

I. Dẫn nhập

II. Khái quát Thiền sử

III. Các nguồn và kinh sách

IV. Các đặc điểm chủ chốt của thiền

V. Thiền Lâm Tế

VI. Thiền Tào Động

VII. Phật tính

VIII. Thực hành Thiền

X. Đông Tây gặp gỡ

IX. Tiềm năng toàn cầu và nghệ sĩ cuộc đời

Sách tham khảo