Nguyễn Ước ĐẠI CƯƠNG PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA

 

tác phẩm (D)


Đại cương Phật giáo Đại thừa / Nguyễn Ước

I. Quá tŕnh phát triển

II. Lư tưởng Bồ tát

III. Triết học Trung quán tông

IV. Triết học Duy thức tông

V. Học thuyết Như Lai tạng

VI. Học thuyết Ba Thân

VII. Vũ trụ luận

VIII. Cuộc suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ

IX. Triển khai về sau của Đại thừa

Tư liệu tham khảo: