• sách biên khảo | All, A, C, T, V,chuyển ngữ

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

 


 

dịch (A)- Apercus et Pensées - Shri Aurobindo / Yếu Cương và Mặc Tưởng - Vũ Ngọc Anh

 

 

dịch (C)- Cha Con Dumas / Nguyễn Hiến Lê

 

 

dịch (T)- Từ Điển Anh Việt Anh / Giao Cảm

 

 

dịch (V)- Victor Hugo / Nguyễn Hiến Lê
- Vô Gia Đ́nh / Huỳnh Lư