Gă Siêu

 

tác giả (G)Gă Siêu
Giang Hữu Tuyên
Giao Chỉ Vũ Văn Lộc