Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9 năm 1974

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  Văn

 • Vơ Phiến TIẾNG NÓI CỦA CẢM QUAN 1
 • Nhă Ca ĐÔI TA 8
 • Doăn Quốc Sỹ NGHỆ THUẬT WILLIAM FAULKNER VỚI BÔNG HỒNG CHO EMILY 17
 • Ngụy Ngữ CHIỀU BÊN SÔNG 25
 • Nguyễn Thị Ngọc Minh DỌN NHÀ 42
 • Nguyễn Mộng Giác HĂY NÓI THẬT ĐI ÔNG GIÀ 53
 • Trần Công Sung NGƯỜI ĐƯA TIN 62
 • Bùi Quang Chiêu VÀ RIMBAUD 72
 • Nguyễn Đông Châu NÓI CHUYỆN VỚI NHÀ ÂM NHẠC HỌC TRẦN VĂN KHÊ 79
  Thơ
 • Ngô Đ́nh Khoa NGỢI CA B̀NH MINH 6
 • Minh Đức Hoài Trinh BÔNG LAU TRẮNG 16
 • Nguyễn Nhật Ánh ĐỒI CAO 40
 • Lê Minh Quỳnh ĐÊM XƯA 41
 • Tương Trí TA VỀ PHƠI ÁO TRONG MÂY 41
 • Nguyễn Viên Chân DỪNG LẠI TRONG ĐỜI 60
 • Nguyễn An B́nh YÊU NGƯỜI 60
 • Văn SINH HOẠT VĂN NGHỆ 88
 

 

 


 

văn (1974)- Đặc Biệt Giáng Sinh Giai Phẩm Văn ngày 31 tháng 12, 1974
- Những Bài Thơ T́nh Hay Nhất Việt Nam Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 12, 1974
- Vấn Đề Văn Học Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 11, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 10, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 9, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 9, 1974
- Đặc Biệt ba Nhà Thơ Tiền Chiến Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 8, 1974
- Tiểu Thuyết và Văn Chương Vơ Phiến Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 7, 1974
- Đặc Biệt Arthur Rimbaud Phẩm Văn ngày 1 tháng 7, 1974
- Tuyển Tập Thơ Văn Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 6, 1974
- Vĩnh Biệt Nguyễn Đức Quỳnh Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 6, 1974
- Tám Người Viết Tên Tuổi Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 5, 1974
- Tưởng Mộ Nguyễn Đ́nh Vượng Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 5, 1974
- Ba Nhà Văn J Hoa Kỳ Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 4, 1974
- Đặc Biệt Vơ Hồng Giai Phẩm Văn ngày 15 tháng 3, 1974
- Tuyển Tập Tháng Ba Giai Phẩm Văn ngày 1 tháng 3, 1974
- Xuân Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974
- Đầu Năm Giáp Dần Giai Phẩm Văn ngày 7 tháng 1, 1974