John Steinbeck văn số 30 ngày 15 tháng 3, 1965

sưu tập Văn-Thơ-Nhạc GIAO CẢM

email adress liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

  mục lục


  John Steinbeck, Thân Thế Và Sự Nghiệp

 • Trần Phong Giao JOHN STEINBECK, GIẢI VĂN CHƯƠNG NOBEL 1962 3
 • Marc Saporta Vũ Đ́nh Lưu dịch CON NGƯỜi 35
 • Thu Liễu Ư KIẾN CÁC NHÀ PHÊ B̀NH 42
  Đọc Văn John Steinbeck
 • Nguyễn Minh Hoàng dịch JOHNY GẤU 43
 • Nhă Điển dịch CON RẮN 67
  Giới Thiệu Eugène Ionesco
 • Trần Thiện Đạo MỘT KỊCH TÁC GIA ĐANG LÊN 81
 • Eugène Ionesco Trần Thiện Dạo dịch SỐ PHẬN MỘT TÁPHẨM 84
 • Eugène Ionesco Trần Thiện Dạo dịch CHỖ KHUYẾT 89
  Thơ Văn Sáng Tác
 • Triều Uyên Phượng NGÀY 98
 • Trần Thị Gioan PHÉP LẠ 99
 • Giang Châu BUỒN NHƯỢC TIỂU 99
 • Từ Kế Tường VÙNG ĐỊNH CƯ 100
 • Nguyễn Thị Thu Sương TIẾP THEO 101
 • Lê Thanh Châu NHỚ 101
 • Hồ Ngọc Tuyết Trang VÀNH KHUYÊN VÀ DẤU CHÂN MỘT MÙA HẠ 102
 • Dương Nghiễm Mậu ĐÊM TÓC RỐI 103
 • Mơ Làng văn QUÉT SÂN Đ̀NH 119
 

 

 


 

văn (1965)- John Steinbeck văn số 30 ngày 15 tháng 3, 1965
- Tưởng Niệm Lê Văn Trương văn số 29 ngày 25 tháng 2, 1965
- Tuyển Tập Thơ Văn văn số 28 ngày 15 tháng 2, 1965
- Xuân Ất Tỵ văn số 26 & 27 ngày 15 tháng 1, 1965
- Số Đặc Biệt Đệ Nhất Chu Niên và Albert Camus văn số 25 ngày 1 tháng 1, 1965