Nguyễn Tâm Hàn VƯƠNG VẤN

 

gịng nhạc (V)Vẫn Kiêu Hùng Làm Người Việt Nam / Khê Kinh Kha
Vùng Trời Kỷ Niệm / Nguyễn Tâm Hàn
Vương Vấn / Nguyễn Tâm Hàn