Khê Kinh Kha gịng kẻ nhạc Vẫn Kiêu Hùng Làm Người Việt Nam

 

 

Khê Kinh Kha gịng kẻ nhạc Vẫn Kiêu Hùng Làm Người Việt Nam Khê Kinh Kha gịng kẻ nhạc Vẫn Kiêu Hùng Làm Người Việt Nam


 

gịng nhạc (V)Vẫn Kiêu Hùng Làm Người Việt Nam / Khê Kinh Kha
Vùng Trời Kỷ Niệm / Nguyễn Tâm Hàn
Vương Vấn / Nguyễn Tâm Hàn