Khê Kinh Kha gịng kẻ nhạc Sầu Khúc

 

gịng nhạc (S)Sầu Khúc / Khê Kinh Kha
Sỏi Đá Ngây Ngô / Nguyễn Tâm Hàn