Khê Kinh Kha gịng kẻ nhạc Nụ Hồng

Khê Kinh Kha  gịng nhạc Nụ Hồng

 

 

 

gịng kẻ nhạc (N)Nguồn Cội / Khê Kinh Kha
Nỗi Nhớ Trong Tôi / Nguyễn Tâm Hàn
Nụ Hồng / Khê Kinh Kha