Khê Kinh Kha gịng kẻ nhạc Một Đời Thương Mẹ

Khê Kinh Kha  gịng nhạc Một Đời Thương Mẹ


 

 

 

gịng kẻ nhạc (M)Mẹ Cội Nguồn / Nghiêu Minh
Mẹ Từ Bi / Nghiêu Minh
Miền Kư Ức / Nguyễn Quốc Đông
Một Đời Thương Mẹ / Khê Kinh Kha
Mùa Hạ Ơi / Hàn Sĩ Nguyên