Nguyễn Quốc Đông gịng kẻ nhạc Miền Kư Ức

Nguyễn Quốc Đông  gịng nhạc Miền Kư Ức


 

 

 

gịng kẻ nhạc (M)Mẹ Cội Nguồn / Nghiêu Minh
Mẹ Từ Bi / Nghiêu Minh
Miền Kư Ức / Nguyễn Quốc Đông
Một Đời Thương Mẹ / Khê Kinh Kha
Mùa Hạ Ơi / Hàn Sĩ Nguyên