Nghiêu Minh gịng kẻ nhạc Mẹ Từ Bi

Nghiêu Minh  gịng kẻ nhạc Mẹ Từ Bi


 

 

 

gịng kẻ nhạc (M)Mẹ Cội Nguồn / Nghiêu Minh
Mẹ Từ Bi / Nghiêu Minh
Miền Kư Ức / Nguyễn Quốc Đông
Một Đời Thương Mẹ / Khê Kinh Kha
Mùa Hạ Ơi / Hàn Sĩ Nguyên