Nguyễn Đăng Tuấn gịng kẻ nhạc Lời K Đêm

 Nguyễn Đăng Tuấn  gịng kẻ nhạc Lời K Đêm


 

 

 

gịng nhạc (L)Lắng Cung Đàn / Nguyễn Tâm Hàn
Lời K Đêm / Nguyễn Đăng Tuấn