nhạc Phạm Duy giọng hát Khánh Ly CD Bên Ni Bên Nớ

 

CD nhạc sĩ (P)- Phạm Duy CD Bên Ni Bên Nớ
- Phạm Duy CD Đưa Em T́m Động Hoa Vàng
- Phạm Duy CD Giết Người Trong Mộng
- Phạm Duy CD Mười Bài Đạo Ca
- Phạm Duy CD Mười Bài Thiền Ca
- Phạm Duy CD Ngày Trở Về
- Phạm Duy CD Người Từ Trăm Năm
- Phú Quang CD Ḍng Sông Không Trở Lại