10 Tnh Khc L Văn Cường & Trần Quang Lộc giọng ht Hồng Nhung CD Chợt Nghe Em Ht - Việt Tn

 

CD nhạc sĩ (L)- Lam Phương CD Tnh Đẹp Như Mơ
- L Uyn Phương CD Khi Loi Th Xa Nhau
- L Uyn Phương CD Tnh Khc L Uyn Phương
- L Uyn Phương CD Yu Nhau Khi Cn Thơ
- L Uyn Phương & Trịnh Cng Sơn CD Đ Xanh
- L Văn Cường & Trần Quang Lộc CD Chợt Nghe Em Ht