nhạc Hồng Khắc Kim Mai CD Mắt Mầu Nâu
Ḥa âm: Quang Đạt, Nguyễn Ánh 9, Hồng Khắc Kim Mai
Tây ban cầm: Hoàng Minh, Dương cầm : Nguyễn Ánh 9
Thập Lục Huyền Cầm và Tỳ Bà: Vĩnh Tuấn

 

CD nhạc sĩ (H)- Hoàng Nguyên CD Ai Lên Xứ Hoa Đào
- Hoàng Quốc Bảo CD Tịnh Tâm Khúc
- Hoàng Thanh Tâm CD Đêm Hoàng Lan
- Hoàng Thương Dung CD Trái Sầu Đâu
- Hoàng Văn CD Đường Vào Cô Đơn
- Hồng Khắc Kim Mai CD Mắt Mầu Nâu