giao cảm với thơ nhạc văn

 

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG BẢY / TÁM, 2013

______________________________________________________________________________

 

 Người Mẹ Bán Nón
    TÁC GIẢ


 

báo cũ

 

hương xưa

Tuyển Tập Thơ Văn Văn  số 1 tháng 1, 1964  Tuyển Tập Thơ Văn Văn số 1 tháng 1, 1964